Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj Tiedonantopolitiikka,

1. Johdanto
Tässä politiikassa kuvataan Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n (jäljempänä ”Yhtiö” tai ”Ovaro”) toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joiden mukaan Ovaro viestii pääomamarkkinoiden eri osapuolten kanssa.

Ovaro pyrkii varmistamaan, että kaikilla markkinoilla toimivilla on samanaikaisesti ja viivytyksettä käytössään olennaista ja riittävää tietoa Ovaron arvopaperien arvon määrittämiseksi.
Politiikka tarkastetaan määräajoin, ja sitä muutetaan tarvittaessa.

2. Noudatettavat lait ja ohjeet
Listattuna yhtiönä Ovaro noudattaa EU:n säädöksiä, Suomen lakeja, Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq”) sääntöjä ja sisäpiiriohjeita sekä Finanssivalvonnan ja muiden viranomaisten asiaa koskevia määräyksiä.

3. Tiedonannon vastuut
Yhtiön hallitus vastaa toimintakertomusten, tilinpäätösten ja osavuosikatsausten sisällöstä ja niiden normienmukaisuudesta. Toimitusjohtaja vastaa näiden valmistelusta.
Jatkuvan tiedonantovelvollisuuden täyttymisestä vastaa viime kädessä yhtiön hallitus. Toimitusjohtaja vastaa asioiden valmistelemisesta siten, että valmistelussa otetaan huomioon tiedonantovelvollisuuteen liittyvät seikat, sekä tiedotteiden laatimisesta ja jakelusta varahenkilönään lakiasiainjohtaja.
Yhteyksistä Finanssivalvontaan ja Nasdaqiin vastaa toimitusjohtaja. Nasdaqin ja sen markkinavalvonnan suuntaan toimitusjohtajan varamiehenä on lakiasiainjohtaja, joka vastaa myös riskienhallinnasta ja compliancestä.
Kotisivujen ajantasaisuudesta sekä tiedotteiden toimittamisesta tiedotevarastoon vastaa toimitusjohtaja varahenkilönään lakiasiainjohtaja.
Mediasuhteista vastaa toimitusjohtaja.
Edellä mainittuihin poikkeuksen tekee vuoden 2018 loppuun ulottuva siirtymäjakso, jonka ajan hallituksen puheenjohtaja vastaa jatkuvan tiedonantovelvollisuuden asioiden valmistelemisesta siten, että valmistelussa otetaan huomioon tiedonantovelvollisuuteen liittyvät seikat, sekä tiedotteiden laatimisesta ja jakelusta varahenkilönään toimitusjohtaja. Siirtymäjakson ajan hallituksen puheenjohtaja vastaa myös mediasuhteista. Järjestelyn tarkoituksena on siirtymäjakson toiminnan varmistaminen.

4. Tilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset
Yhtiö julkistaa vuosittain kolme osavuosikatsausta ja tilinpäätöstiedotteen ennalta määritetyn aikataulun mukaisesti. Yhtiön tilinpäätös julkaistaan vuosittain yhtiön verkkosivustolla viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Tulevan tilikauden julkistuspäivät julkistetaan ennen edellisen tilikauden päättymistä.

5. Jatkuva tiedonantovelvollisuus ja tiedotteet
Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (jäljempänä ”MAR”) mukaisesti Yhtiö julkistaa mahdollisimman pian Yhtiötä koskevan sisäpiiritiedon tai lykkää julkistamista asetuksen mukaisesti.
Yhtiön periaatteena on, että tällaisia pörssitiedotteella julkistettavia tietoja voivat ainakin olla esimerkiksi hankinnat, joiden tulosvaikutus on yli 10 prosenttia konsernin tilikauden tuloksesta tai vaikutus liikevaihtoon tai taseeseen ylittää 10 prosenttia konsernin vastaavista luvuista, samoin kuin merkittävät yhteisyrityssopimukset, investoinnit, rahoitusjärjestelyt, liiketoiminnan uudelleenjärjestelyt sekä viranomaispäätökset. Nimityksistä tiedotetaan pörssitiedotteella, mikäli ne koskevat muutoksia hallituksessa, yhtiön johtoryhmässä tai jos yhtiön tilintarkastaja vaihtuu.
Tiedotteiden laatimisesta ja jakelusta asianmukaisella tavalla vastaa toimitusjohtaja varahenkilönään lakiasiainjohtaja. Asiasta riippuen tiedotteista antavat lisätietoja ja niitä kommentoivat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja.
MARin mukaisesti Yhtiö voi lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:
(i) Välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi Yhtiön oikeutetut edut.
(ii) Julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan.
(iii) Yhtiö pystyy takaamaan kyseisen tiedon säilymisen luottamuksellisena.
Sisäpiiritiedon arvioinnista ja julkistamisesta sekä julkistamisen lykkäämisedellytysten ja keston arvioinnista ja seurannasta vastaa toimitusjohtaja varahenkilönään lakiasiainjohtaja. Päätös sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä sekä lykkäämisen edellytykset dokumentoidaan ja säilytetään pysyvästi.
Yhtiön tiedotteiden jakelu on järjestetty niin, että tieto tavoittaa kaikki sidosryhmät samanaikaisesti. Yhtiön julkistamat pörssi- ja lehdistötiedotteet löytyvät Yhtiön verkkosivuilta ilman viivytystä, kun tieto on julkistettu. Yhtiö julkistaa myös tulosjulkistuksissa sekä sijoittaja- ja analyytikkotilaisuuksissa esitetyn materiaalin verkkosivuillaan. Yhtiön verkkosivustolla on arkistot Yhtiön aikaisemmin julkistetuista taloudellisista raporteista sekä pörssi- ja lehdistötiedotteista. Pörssitiedotteet ovat myös saatavilla Nasdaqin ylläpitämästä tiedotevarastosta. Yhtiön virallinen raportointikieli on suomi. Kaikki virallinen materiaali julkistetaan suomeksi ja englanniksi, kuitenkin siten, että 1.1.2019 lukien Yhtiö tulee julkistamaan kaiken materiaalin ainoastaan suomeksi.

6. Ohjeistus ja tulosvaroitukset
Yhtiö antaa ohjeistuksen koskien operatiivista tulos (EPRA). Ohjeistusta muutetaan välittömästi silloin kun voidaan riittävällä todennäköisyydellä ja tarkkuudella arvio sen muuttumista. Operatiivisen tuloksen kehittymistä seurataan ja ennustetaan kuukausittain sekä toimitusjohtajan, johtoryhmän että hallituksen toimesta.
Yhtiö antaa positiivisen tai negatiivisen tulosvaroituksen tilanteessa, jossa se pystyy riittävällä todennäköisyydellä arvioimaan operatiivisen tuloksen muuttuvan aikaisemmin julkaistusta ohjeistuksesta. Merkittävänä muutoksena pidetään +/-15 % muutosta tilanteessa, jossa muutoksen todennäköisyydeksi pystytään arvioimaan vähintään ¾. Näiden kriteerien täyttymistä pyritään arvioimaan huolellisesti.
Yhtiö käyttää ohjeistuksessaan ja tulosvaroituksissaan ilmaisuja ’’säilyy ennallaan’, ’paranee/heikkenee’ tai ’paranee merkittävästi/heikkenee merkittävästi’ mieluummin kuin antaa eksakteja lukuja tai lukuhaarukoita. Tälle perusteena on yhtiön saneeraus- ja turn around –tilanne, jossa eksaktin aikaan sidotun lukuarvion antaminen on haastavampaa kuin stabiilissa tilanteessa.
Viipymättä annettavan tiedon varmistamiseksi tulosvaroituksen antamisesta päättää hallituksen puheenjohtaja toimitusjohtajan esityksestä.
Ohjeistusmuutokset / tulosvaroitukset tiedotetaan tiedotteella toimitusjohtajan toimesta varamiehenä lakiasiainjohtaja.

7. Muutokset omistusosuuksissa
Arvopaperimarkkinalain (AML 9 luku, 5 §) mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava omistus- ja ääniosuutensa kohdeyhtiölle ja Finanssivalvonnalle, kun osuus saavuttaa tai ylittää taikka vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosentin taikka kahden kolmasosan kohdeyhtiön äänimäärästä tai osakkeiden kokonaismäärästä. Kun Yhtiö on saanut tiedon osakkeenomistajalta omistusosuuden muutoksesta, yhtiö julkistaa tiedon viipeettä pörssitiedotteella.

8. Sisäpiiritiedon hallinta ja hiljainen jakso
Yhtiö soveltaa sisäpiiritiedon ja sisäpiiriläisten hallintaan MAR-asetuksen vaatimuksia ja Nasdaqin sisäpiiriohjetta.
Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä tilintarkastaja eivät saa käydä kauppaa Yhtiön arvopapereilla 30 päivän aikana ennen tilinpäätöstiedotteiden ja osavuosikatsausten julkaisemista (hiljainen jakso). Sama 30 vuorokauden aika on myös ns. hiljainen jakso, jonka aikana yhtiö ei kommentoi omaa tai markkinan kehitystä julkisesti.
Johtotehtävissä toimivien henkilöiden on ajoitettava kaupanteko Yhtiön arvopapereilla ajankohtaan, jolloin markkinoilla on saatavilla kattavat tiedot kyseisten arvopapereiden arvoon vaikuttavista seikoista ja luvuista.
Yhtiö laatii sisäpiiriluettelon hankkeille, jotka sisältävät sisäpiiritietoa. Sisäpiiriläisille annetaan kirjallinen ilmoitus sisäpiiriin kuulumisesta sekä ohjeet sisäpiiriläisen velvollisuuksista.
Yhtiön sisäpiirivastaava on riskienhallinta- ja lakiasiainjohtaja. Yhtiön sisäpiirirekistereistä vastuullinen on vuokrauksesta vastaava johtaja ja varahenkilönä on toimitusjohtaja.

9. Johtohenkilöiden liiketoimet
Yhtiö julkistaa johtotehtävissä toimivien henkilöiden sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden liiketoimet, kun liiketoimien kokonaismäärä vuoden aikana saavuttaa 5.000 euron kynnysarvon (netottamatta) MARin määräysten mukaisesti. Johtotehtävissä toimivilla henkilöillä tarkoitetaan yksinomaan Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäseniä. Johtotehtävissä toimivien henkilöiden sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden liiketoimia koskevat ilmoitukset julkaistaan viimeistään kolme työpäivää liiketoimen toteuttamisen jälkeen.

10. Tiedotus poikkeustilanteissa
Yhtiössä kriisinhallinta on osa Yhtiön riskienhallintatoimintoa. Käytännössä toimiva johto vastaa kriisinhallinnasta mukaan lukien viestintä.
Yhtiö ei kommentoi markkinoilla liikkuvia huhuja, osakekurssin kehitystä, asiakkaiden toimia tai analyytikoiden ennusteita. Yhtiö voi kuitenkin harkita pörssitiedotteen julkistamista huhujen tai olennaisesti virheellisten tietojen oikaisemiseksi, mikäli näillä on olennainen vaikutus Yhtiön osakkeen arvoon. Yhtiö ei myöskään kommentoi valmisteilla olevia asioitaan. Mikäli kysymys kuitenkin on sisäpiiritiedosta, huolehtii Yhtiö sen julkistamisesta tai päättää julkistamisen lykkäämisestä sisäpiiritietoa koskevan sääntelyn mukaisesti edellä kuvatulla tavalla. Mikäli kuitenkin Yhtiön arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttava tieto on vuotanut julkisuuteen ennenaikaisesti, Yhtiö julkistaa asiasta pörssitiedotteen.
Mikäli syntyy yhtiötä, sen osaketta tai sen hallinnossa olevaa tahoa koskeva ns. poikkeusviestintätilanne, vastaa kaikesta viestinnästä toimitusjohtaja. Mikäli hän on estynyt tai osapuoli, vastaa viestinnästä hallituksen puheenjohtaja.

11. Poikkeamat
Yhtiön tiedonantopolitiikan valvonnasta ja tulkinnasta vastaa hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen puheenjohtaja tai hänen nimeämänsä henkilö antaa tarvittaessa lisäohjeita tiedonantopolitiikan käytännön toimeenpanosta. Hallituksen puheenjohtajalla on oikeus yksittäisissä tapauksissa poiketa tiedonantopolitiikasta painavista syistä lakien ja säännösten puitteissa.