Kutsu Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Yhtiökokouskutsu

Pörssitiedote 20.8.2019 klo 15.00

 

KUTSU OVARO KIINTEISTÖSIJOITUS OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n (jäljempänä ”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 11. syyskuuta 2019 kello 14.00 alkaen Fazer Food Agora Ursa Major Auditoriossa, osoitteessa Mannerheimintie 103 b, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 13.00.

 1. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
 2. Kokouksen avaaminen
 3. Kokouksen järjestäytyminen
 4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 5. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 6. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6 Osakepääoman alentaminen

Hallitus ehdottaa, että Yhtiön rekisteröityä osakepääomaa alennetaan 72.130.830 eurosta 48.130.830 eurolla 24.000.000 euroon ja alennetun määrän 48.130.830 euroa siirtämistä sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.

 1. Kokouksen päättäminen
 2. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, yhtiön viimeinen tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, yhtiön viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen laaditut osavuosikatsaukset, hallituksen selostus osavuosikatsauksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista, viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen tehty varojen jakoa koskeva päätös sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.ovaro.fi viimeistään 21.8.2019. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

 1. Ohjeita kokoukseen osallistujille
 2. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 30.8.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 6.9.2019 klo 17.00, mihin mennessä ilmoittautumisten tulee olla perillä. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

 1. osoitteessa: https://ovaro.fi/fi/tiedotteet/ilmoittaudu-yhtiokokoukseen/
 2. kirjeitse osoitteeseen Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj, Yhtiökokous, Mannerheimintie 103 b, 00280 HELSINKI.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

 1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 30.8.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 6.9.2019 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

 1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj, Osakerekisteri, Mannerheimintie 103 b, 00280 HELSINKI ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

 1. Muut ohjeet / tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 20.8.2019 yhteensä 9 598 910 osaketta, jotka edustavat 9 598 910 ääntä.

 

Helsingissä 20.8.2019

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Hallitus

 

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, puh. 040 761 9669

Lakiasiainjohtaja Jouko Kiesi, puh. 040 532 1919

 

Jakelu: Nasdaq Helsinki, www.ovaro.fi, keskeiset tiedotusvälineet