Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2019

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2019

Pörssitiedote 9.5.2019 klo 8.15

 

YHTEENVETO KAUDELTA 1-3/2019 (VERTAILUKAUSI 1-3/2018)

Katsauskauden liikevaihto oli 2.939 tuhatta euroa (3.294 tuhatta euroa 1-3/2018), mikä oli 355 tuhatta euroa vähemmän kuin vertailukaudella. Liikevaihdon aleneminen johtui pääasiassa siitä, että yhtiö panosti uuden strategiansa mukaisesti Muun toiminnan asuntokannan myyntiin. Asuntoja myytiinkin katsauskaudella 28 kpl (15 kpl 1-3/2018). Myyntiä varten vuokralaisia irtisanotaan suunnitelmallisesti siten, että asuntoja on tyhjänä sopiva määrä tavoiteltuun myyntimäärän nähden. Tällöin vuokrattavana oleva asuntokanta on pienentynyt sekä toteutuneiden myyntien että myyntiin menevien huoneistojen tyhjenemisen vuoksi.

Katsauskauden tulos oli -811 tuhatta euroa (-1.754 tuhatta euroa 1-3/2018). Ero vertailukauden tulokseen johtuu pääosin eroista tuotoissa luovutuksista ja käyvän arvon muutoksissa. Katsauskaudella nämä erät olivat yhteensä -698 tuhatta euroa (-1.999 tuhatta euroa).

Katsauskaudella ei ole tehty huoneistokannan käyvän arvon määritystä. Edellinen käyvän arvon määritys tehtiin tilanteesta 31.12.2019. Seuraava käyvän arvon määritys tehdään tilanteesta 30.6.2019. Käyvän arvon määrityksen tekee Jones Lang LaSalle Finland Oy.

Hyvin edenneen asuntojen myynnin vuoksi yhtiön kasvoivat yli miljoonalla eurolla 4.787 tuhanteen euroon (3.589 tuhatta euroa 31.12.2018).

 

EPRA-tulos ja sen analyysi

EPRA-tulos oli katsauskaudella -234 tuhatta euroa, kun se vuotta aiemmin oli 257 tuhatta euroa. EPRA-tuloksen muutoksen (-491 tuhatta euroa) analyysi vertailukauteen nähden on seuraava:

  • Strategian mukaisesti Muun toiminnan vuokrasopimuksia irtisanottiin ja asuntoja myytiin. Näiden vuoksi vuokratuotot alenivat vertailukauteen 1-3/2018 nähden n. 300 tuhatta euroa. Lisäksi Ydintoiminnan asuntojen vuokratuotot olivat vertailukauteen nähden n. 55 tuhatta euroa alhaisemmat. Näiden yhteisvaikutus oli 355 tuhatta euroa pienempi liikevaihto.
  • Ovaro otti käyttöön IFRIC 21:n (julkiset maksut) mukaisen tulkinnan, jonka vuoksi koko vuoden kiinteistöverot kirjattiin ensimmäiselle vuosineljännekselle. Tämä aiheutti 182 tuhannen euron heikennyksen kiinteistöjen hoitokuluihin.
  • Muut kiinteistöjen hoitokulut nousivat 26 tuhatta euroa.
  • IFRS 16 standardin mukaisesti tontinvuokrat uudelleenluokiteltiin käyvän arvon muutoksiksi, koroiksi ja poistoiksi. Tämä aiheutti n. 90 tuhannen euron vähennyksen hoitokuluihin, mutta samalla lähes samansuuruisen laskennallisten korkokulujen kirjauksen. Muuten rahoituskulut alenivat 51 tuhatta euroa vertailukauteen nähden.
  • Uusien IFRS standardien käyttöönotto on lisännyt kirjanpidon ja tilintarkastuksen kustannuksia. Siitä huolimatta hallinnon kustannukset ovat alentuneet yhteensä 110 tuhatta euroa vertailukauteen nähden. Vuokraustoiminnan kulut kasvoivat 42 tuhatta euroa
  • Vuokrasaatavakannan kriittinen analysointi on aiheuttanut 47 tuhatta euroa suuremman odotettavissa olevien luottotappioiden kirjauksen kuin vertailukaudella.

 

TOIMITUSJOHTAJA KARI SAINIO

”Ensimmäinen vuosineljännes oli kaksijakoinen: Lievä pettymys oli operatiivinen tulos (EPRA-tulos), joka laskennallisten muutosten ja saneerauksen kertaluonteisten kulujen myötä laski selvästi. Myönteistä oli asuntojen myynti, jossa edettiin strategian mukaisesti. Samalla yhtiön likviditeetti parani. Ydintoiminnan vuokrausaste ja nettotuotto nousivat aavistuksen. Jatkamme syksyllä vahvistetun strategian toteuttamista ja tehostamme saneeraustoimia”, kommentoi toimitusjohtaja Kari Sainio.

 

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Ovaro Kiinteistösijoitus arvioi, että yhtiön lähiajan keskeisimmät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät asuntojen arvonmuutokseen, sijoituskiinteistöjen myynteihin, korjausmenoihin, rahoitukseen ja korkotasoon. Näistä asuntojen arvonmuutosta yhtiö pitää merkittävimpänä. Asuntomarkkinoilla tapahtuvat asuntojen hintojen muutokset vaikuttavat yhtiön asuntojen arvoihin ja heijastuvat sitä kautta yhtiön tulokseen.

Yhtiöllä voi olla haastavaa toteuttaa huoneistomyyntejä tavoittelemassaan määrässä.

Asuntomarkkinoiden hintamuutoksiin yhtiö ei voi vaikuttaa. Yhtiö voi kuitenkin kiinteistöjen ylläpidolla ja vuokralaisten hyvällä palvelulla ylläpitää kiinteistöjen arvoa.

Suurilla odottamattomilla korjauksilla ja korjausmenoilla olisi negatiivinen vaikutus vuokrausasteeseen, vuokratuottoihin ja kannattavuuteen.

Yhtiöllä erääntyy vuosina 2019-2021 lähes 40 miljoonaa euroa vieraan pääoman ehtoisia lainoja. Ensimmäinen 8 miljoonan euron erä erääntyy joulukuussa 2019. Toistaiseksi ole varmuutta siitä, kuinka erääntyvät lainat maksetaan tai kuinka ja millä ehdoin ne voitaisiin jälleenrahoittaa.

Yhtiön kassavirallinen tuotto on matala suhteessa hallinnon ja rahoituksen kustannuksiin. Korkojen nousu voi vaikuttaa negatiivisesti yhtiön kassavirralliseen eli operatiiviseen tulokseen (EPRA). Korkotason nousu voi olla merkittävä riski yhtiön tuloksentekokyvyn kannalta. Yhtiön voi olla vaikea turvata vieraan pääoman ehtoinen rahoitus kilpailukykyisillä ehdoilla.

 

OHJEISTUS

Ovaro antaa ohjeistuksen koskien koko vuoden 2019 operatiivista tulosta (EPRA-tulos). Ohjeistus säilyy ennallaan:

Yhtiö arvio, että sillä on edellytykset parantaa operatiivista tulosta (EPRA-tulosta) vuonna 2019 vuoteen 2018 verrattuna.

 

AVAINLUVUT

 

Keskeiset tunnusluvut

                                                         1-3/2019          1-3/2018          muutos          1-12/2018

Liikevaihto, t€                                   2.939                 3.294             -10,8 %             12.813

Nettotuotto, t€                                 1.213                 1.686             -28,0 %             7.417

Katsauskauden tulos, t€                -811                  -1.754               —                   -14.685

Tulos/osake, laimentamaton, €    -0,08                 -0,18                 —                    -1,53

Taseen loppusumma, M€              184,4                 200,3              -7,9 %               183,2

Rahavarat, M€                                  4,8                     2,2                +118 %               3,6

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

 

Operatiivinen tulos (EPRA), t €     -234                      257                 -191 %             1.354

EPRA-tulos/osake, €                      -0,02                     0,03                  —                    0,14

Nettovarallisuus/osake (EPRA), € 8,45*                     9,55                -14,9 %             8,55

*Korjattu virheellinen luku 10.5.2019.

TIEDOTUSTILAISUUS 9.5.2019 KLO 13

Tiedotustilaisuus sijoittajille, analyytikoille ja tiedotusvälineille pidetään samana päivänä 9.5.2019 klo 13.00 osoitteessa Nauvontie 6, 00280 Helsinki. Tilaisuus on neuvottelutila Leossa. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on nähtävillä tilaisuuden jälkeen osoitteessa www.ovaro.fi.

 

Helsinki 9.5.2019

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

 

Lisätiedot:        toimitusjohtaja Kari Sainio, p. 0400 209 147

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.ovaro.fi

 

Liite     Osavuotiskatsaus 2019 Q1.pdf