Kutsu Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Pörssitiedote 20.2.2019 klo 15

OVARO KIINTEISTÖSIJOITUS OYJ:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 13. maaliskuuta 2019 kello 13.00 alkaen Union Square Auditoriossa Unioninkatu 22, 00130 Helsinki (Havis Business Centerin sisäänkäynti, Unioninkatu 22). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 12.00. Kokousta ennen on kahvitarjoilu.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
  • Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu
  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2018 päättyneen tilikauden tappio kirjataan kertyneet voittovarat -tilille eikä osinkoa jaeta.
 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
  Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot olisivat seuraavat: Puheenjohtaja 2.000 euroa ja jäsenet 1.200 euroa kuukaudessa sekä kokouskohtainen palkkio puheenjohtajalle 600 euroa ja jäsenelle 300 euroa kultakin hallituksen kokoukselta.
 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
  Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä
 12. Hallituksen jäsenten valitseminen
  Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen Taina Ahvenjärvi, Petri Kovalainen, Tapani Rautiainen, Eljas Repo ja Petri Roininen. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.
 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
  Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
 14. Tilintarkastajan valitseminen
  Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkasta-jakseen KHT Martin Grandellin.
 15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhteensä enintään 900.000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, Yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voitaisiin hankkia Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan.

Hallitus päättäisi kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omia osakkeita voitaisiin valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus astuisi voimaan 1.7.2019 ja olisi voimassa 30.6.2020 asti.

 1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.ovaro.fi. Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 20.2.2019. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

 1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 1.3.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 8.3.2019 klo 17.00, mihin mennessä ilmoittautumisten tulee olla perillä. Ilmoittautuminen voi tapahtua:
a. osoitteeseen yhtiokokous@ovaro.fi
b. kirjeitse osoitteeseen Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj, Yhtiökokous, Mannerheimintie 103b, 00280 HELSINKI.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

 1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 1.3.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 8.3.2019 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

 1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj, Osakerekisteri, Mannerheimintie 103b, 00280 HELSINKI ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

 1. Muut ohjeet / tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 20.2.2019 yhteensä 9 598 910 osaketta edustaen 9 598 910 ääntä.

Helsingissä 20.2.2019

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Hallitus

Lisätietoja:    Toimitusjohtaja Kari Sainio, puh. 0400 209 147

Lakiasiainjohtaja Jouko Kiesi, puh. 040 532 1919

 

Jakelu: Nasdaq Helsinki, www.ovaro.fi, keskeiset tiedotusvälineet