Ovaro Kiinteistösijoituksen varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Pörssitiedote 13.3.2018 kello 14.45

OVARO KIINTEISTÖSIJOITUKSEN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 13.2.2019.

Kokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen sekä myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.2018–31.12.2018.

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2018 koskevan seuraavia henkilöitä:
Petri Roininen, hallituksen puheenjohtaja;
Taina Ahvenjärvi, hallituksen jäsen;
Petri Kovalainen, hallituksen jäsen;
Tapani Rautiainen, hallituksen jäsen;
Eljas Repo, hallituksen jäsen ja
Pekka Peiponen, toimitusjohtaja 30.9.2018 saakka
Kari Sainio, toimitusjohtaja 1.10.2018 lukien.

Päätettiin, että tilikauden tappio kirjataan kertyneet voittovarat -tilille eikä osinkoa jaeta.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot seuraavasti: puheenjohtaja 2000 euroa ja jäsenet 1200 euroa kuukaudessa sekä kokouskohtainen palkkio puheenjohtajalle 600 ja jäsenelle 300 euroa kultakin hallituksen kokoukselta.

Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettiin viideksi. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Taina Ahvenjärvi, Petri Kovalainen, Tapani Rautiainen, Eljas Repo ja Petri Roininen.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Martin Grandell. Päätettiin maksaa tilintarkastajien palkkiot yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta:
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 900.000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, Yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus astuu voimaan 1.7.2019 ja on voimassa 30.6.2020 asti.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Kari Sainio, puh. 0400 209 147

Jakelu: Nasdaq, www.ovaro.fi, keskeiset tiedotusvälineet