Saneerauskaudella kiinteistökannan arvonalennus -12 M€, operatiivinen tulos parani

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj
Tilinpäätöstiedote
Julkaistavissa 15.2.2019 klo 9.30

OVARO KIINTEISTÖSIJOITUS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE – SANEERAUSKAUDELLA KIINTEISTÖKANNAN
ARVONALENNUS -12 M€, OPERATIIVINEN TULOS PARANI
Ovaro toteutti vuonna 2018 toimintahistoriansa suurimmat muutokset. Yhtiö rakenne, strategia ja johto vaihtuivat. Tulosmielessä merkittävin oli saneerauksen yhteydessä tehty kiinteistökannan arviointi ulkopuolisen toimesta Q4/18 aikana. Kannan arvostuksen muutos aiheutti vuoden aikana yhteensä -12,2 M€:n laskennallisen tappion, mikä oli suurin tekijä yhteensä -14,7 M€ tuloksessa. Yhtiön muuttaminen reitrahastosta kiinteistösijoitusyhtiöksi mahdollistaa uuden strategian toteuttamisen ja omien osakkeiden ostamisen, mutta aiheutti noin -3,2 M€:n suuruisen laskennallisen veron. Kassavirallisesti operatiivinen tulos (EPRA) parani ja oli 1,4 M€ (1,1 m€).

Yhteenveto kaudesta Q4/18 (vertailukausi Q4/17)
– Liikevaihto 3,1 miljoonaa euroa (1.10.-31-12.2017: 3,3 miljoonaa euroa)
– Tulos -8,2 miljoonaa euroa (-1,9 miljoonaa euroa)
– Tulos/osake -0,85 euroa (0,01 euroa)
– Laaja voitto -8,2 miljoonaa euroa (-1,9 miljoonaa euroa)
– Taloudellinen käyttöaste oli 94,7 % (94,7 %)
– Bruttovuokratuotto 6,7 % (7,0 %)
– Nettovuokratuotto 3,9 % (3,9 %)
– Voitot luovutuksista ja käyvän arvon muutoksista -0,4 miljoonaa euroa (-0,2 miljoonaa
euroa)
– Neljännellä vuosineljänneksellä ei jaettu osinkoa (0,00 euroa/osake)
– EPRA tulos 200 tuhatta euroa (46 tuhatta euroa)
– EPRA tulos/osake 0,02 euroa (0,00 euroa)
– EPRA NAV/osake 8,55 (9,73)

Yhteenveto kaudesta 2018 (vertailukausi 2017)
– Liikevaihto 12,8 miljoonaa euroa (1.1.-31.12.2017: 13,3 miljoonaa euroa)
– Tulos -14,7 miljoonaa euroa (-2,8 miljoonaa euroa)
– Tulos/osake -1,53 euroa (-0,29 euroa)
– Laaja voitto -14,7 miljoonaa euroa (-2,7 miljoonaa euroa)
– Taloudellinen käyttöaste oli 94,7 % (94,3 %)
– Bruttovuokratuotto 7,1 % (7,0 %)
– Nettovuokratuotto 4,1 % (4,0 %)
– Voitot luovutuksista ja käyvän arvon muutoksista -12,9 miljoonaa euroa (-3,8 miljoonaa
euroa)
– Katsauskaudella ei jaettu osinkoa (0,09 euroa/osake)
– EPRA tulos 1 354 tuhatta euroa (1.097 tuhatta euroa)
– EPRA tulos/osake 0,14 euroa (0,11 euroa)
– EPRA NAV/osake 8,55 (9,73)

Toimitusjohtaja Kari Sainio:
’’Erityisesti asuntokannan arvostus viimeisellä kvartaalilla ulkopuolisen arvioijan toimesta aiheutti huomattavan suuren kirjaustappion. Isot arvostus- ja rakennemuutokset saatiin tehdyksi vuoden 2018 aikana. Vuoteen 2021 ulottuvan strategian mukaisesti keskitymme jatkossa operatiivisen kannattavuuden parantamiseen ja strategiaan sopimattoman omaisuuden myyntiin. Lähivuosien tavoite on tehdä Ovarosta toimialan hyvää normitasoa edustava yhtiö ja luoda näin osakkeenomistajille arvoa.’’

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Ovaro Kiinteistösijoitus arvioi, että yhtiön lähiajan keskeisimmät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät asuntojen arvonmuutokseen, sijoituskiinteistöjen myynteihin, korkotasoon ja korjausmenoihin. Näistä asuntojen arvonmuutosta yhtiö pitää merkittävimpänä. Asuntomarkkinoilla tapahtuvat asuntojen hintojen muutokset vaikuttavat yhtiön asuntojen arvoihin ja heijastuvat sitä kautta yhtiön tulokseen.

Yhtiöllä voi olla haastavaa toteuttaa huoneistomyyntejä tavoittelemassaan määrässä.
Asuntomarkkinoiden hintamuutoksiin yhtiö ei voi vaikuttaa. Yhtiö voi kuitenkin kiinteistöjen ylläpidolla ja vuokralaisten hyvällä palvelulla ylläpitää kiinteistöjen arvoa.
Yhtiön kassavirallinen tuotto on matala suhteessa hallinnon ja rahoituksen kustannuksiin. Korkojen nousu voi vaikuttaa negatiivisesti yhtiön kassavirralliseen eli operatiiviseen tulokseen (EPRA). Korkotason nousu voi olla merkittävä riski yhtiön tuloksentekokyvyn kannalta. Yhtiön voi olla vaikea turvata vieraan pääoman ehtoinen rahoitus kilpailukykyisillä ehdoilla.
Suurilla odottamattomilla korjauksilla ja korjausmenoilla olisi negatiivinen vaikutus vuokrausasteeseen,vuokratuottoihin ja kannattavuuteen.

OHJEISTUS
Yhtiö arvio, että sillä on edellytykset parantaa operatiivista tulosta (EPRA) vuonna 2019 vuoteen 2018 verrattuna.

OSINKOEHDOTUS
Hallitus esittää, että vuoden 2018 tuloksen perusteella osinkoa ei jaeta.
Helsinki 15.2.2019

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj
Lisätiedot: Toimitusjohtaja Kari Sainio, puh 0400 209 147
Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.ovaro.fi

Tilinpäätöstiedote: Tilinpäätöstiedote